Logo der Universität Wien

Unser Team

Leitung ForschungsgruppeTel. +43-1-4277-DW
ok Renate Motschnig ao. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. ok E-Mail 782 10
Stv. Leitung Forschungsgruppe
ok Werner Winiwarter
Wissenschaftliches und lehrendes Personal
ok Christian Cenker Ass.-Prof. Mag. Dr. ok E-Mail 782 20
ok Oswald Comber Mag. Dr. ok E-Mail 782 41
ok Karl Anton Fröschl Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr.
ok Wilfried Grossmann Univ.-Prof. i.R. Dr. ok E-Mail
ok Marcus Hudec ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. ok E-Mail
ok Gabriele Uchida ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. ok E-Mail
Technisches Personal
ok Ewald Hellerschmid ok E-Mail
ok Andreas Wöber Ing. ok E-Mail 791 08
Externe LektorInnen
ok Pamela Bartar Mag., MAS ok E-Mail
ok Christina Böhm Mag.(FH) Dr. ok E-Mail -
ok Dominik Hagelkruys Mag. ok E-Mail
ok Christian Horny Dipl.-Ing. ok E-Mail
ok Sylvana Kroop Dipl.-Medienber. ok E-Mail
ok Ernst Lederbauer Mag. ok E-Mail
ok Erich Neuwirth ao. Univ.-Prof. i.R. Dr. ok E-Mail 782 80
ok Georg Sonneck Mag. Dr. ok E-Mail
ok Klaus Spiegl Mag. ok E-Mail
ok Bernhard Standl-Gruber Mag.rer.nat. Dr. ok E-Mail XXX XX
ok Christian Voigt Dipl.-Ing. Dr. ok E-Mail
ok Willy Weisz Dr. ok E-Mail
ok Miki Alvin Zehetner Bakk. MSc ok E-Mail
Studentisches Personal
ok Afamia Jaddah BSc ok E-Mail
ok Daniel Pfeiffer ok E-Mail

Educational Technologies

Fakultät für Informatik
Universität Wien
Währinger Strasse 29
A-1090 Wien

T +43-1-4277-782 01
F +43-1-4277-9 782

Universität Wien | Universitätsring 1 | 1010 Wien | T +43-1-4277-0