Logo der Universität Wien

Virtual Home Environments (VHE)


Partner
  • Forschungsgruppe Distributed Systems
Zusatzinfo
Typ
R&D EU-Projekte, Öffentliche Finanzierung
Dauer
2007 - 2008
Executive
Forschungsgruppe Entertainment Computing
Kontakt
Fakultät für Informatik
Universität Wien

Währinger Straße 29
1090 Wien